Subsydiowany

Zamawiający subsydiowany – należy przez to rozumieć zamawiającego, którym jest zamawiający inny niż zamawiający publiczny lub zamawiający sektorowy, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:
1. ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1;
2. wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne;
3. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. 


Zatem podstawą do ustalenia, czy podmiot ma obowiązek stosowania ustawy Pzp, nawet jeżeli nie jest podmiotem publicznym/sektorowym, jest ocena przedmiotu zamówienia, tj.:
1. źródło finansowania zamówienia (ad 1 – powyżej),
2. wartość zamówienia (ad 2 – powyżej),
3. rodzaj zamówienia (ad 3 – powyżej).

Link do Dyrektywy 24 wraz z załącznikiem (str. 134 dokumentu)

Znajdź w ustawie Pzp art. 4 - definicja zamawiającego publicznego
Znajdź w ustawie Pzp art. 5 - definicja zamawiającego sektorowego
Znajdź w ustawie Pzp art. 6 - definicja zamawiającego subsydiowanego
Źródło definicji: ustawa Pzp