Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej – należy przez to rozumieć środki przysługujące wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Są to odwołanie i skarga do sądu.


Znajdź w ustawie Pzp art. 505-590
Źródło definicji: od Redakcji