Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego, polegającą na sprawdzeniu niezbędnych do realizacji zamówienia dokumentów, które dostępne są na miejscu u zamawiającego. Zamawiający może przewidzieć możliwość albo konieczność dokonania sprawdzenia dokumentów przed złożeniem oferty.


Znajdź w ustawie Pzp art. 131
Źródło definicji: od Redakcji