Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć jeden z podstawowych dokumentów zamówienia przygotowany przez zamawiającego w celu udostępnienia wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określa m.in. przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania oferty, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.


Znajdź w ustawie Pzp art. 134 - informacje o zawartości SWZ w przetargu nieograniczonym
Znajdź w ustawie Pzp art. 142 - informacje o zawartości SWZ w przetargu ograniczonym
Znajdź w ustawie Pzp art. 281 - informacje o zawartości SWZ w trybie podstawowym
Źródło definicji: od Redakcji