Rozwiązania równoważne

Rozwiązania równoważne – należy przez to rozumieć możliwość zaoferowania przez wykonawcę dostaw/usług/wyrobów o innych znakach towarowych, patentach, pochodzeniu, metodzie produkcji, sposobie wytworzenia, ale o takich samych właściwościach, jak wymagane przez zamawiającego.


Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia
1. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do:
 norm,
 ocen technicznych,
 specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 101)
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (art. 99 ust. 4)
3. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 99 ust. 5)

Kiedy zamawiający zawrze w Opisie Przedmiotu Zamówienia klauzulę o równoważności, obligatoryjnie:
 wskazuje w Opisie Przedmiotu Zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,
 nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zawsze, kiedy istnieje możliwość wykonania zamówienia w sposób inny niż opisany w dokumentach postępowania (przy zachowaniu wymaganych przez zamawiającego cech, jakości i standardów), zamawiający winien zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia klauzulę o równoważności.

Znajdź w ustawie Pzp art. 99
Znajdź w ustawie Pzp art. 101
Źródło definicji: od Redakcji