Rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie w walutach obcych – należy przez to rozumieć możliwość rozliczeń między wykonawcą a zamawiającym w walutach obcych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 134 ust. 2 pkt 10
Znajdź w ustawie Pzp art. 281 ust. 2 pkt 13
Źródło definicji: od Redakcji