Rodzaj zamówienia

Rodzaj zamówienia – należy przez to rozumieć jeden z trzech podstawowych rodzajów zamówienia: dostawy, usługi lub roboty budowlane.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 4, 21, 28
Znajdź w ustawie Pzp art. 21
Znajdź w ustawie Pzp art. 28
Źródło definicji: ustawa Pzp