Rodzaj zamawiającego

Rodzaj zamawiającego – należy przez to rozumieć rodzaj podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, określony zgodnie z ustawą i wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu. W ogłoszeniu zamieszczanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rodzaj zamawiającego jest określony nieco inaczej, niż w ogłoszeniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rodzaj zamawiającego decyduje również o ustaleniu wartości progów unijnych dla poszczególnych rodzajów zamawiających.


Znajdź w ustawie Pzp art. 4-6
Źródło definicji: od Redakcji