Przedmiotowe środki dowodowe

Przedmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.


Przedmiotowy środek jest dowodem mającym na celu potwierdzenie prawdziwości i wiarygodności oświadczeń zawartych w ofercie.
Przedmiotowe środki dowodowe to:
1. etykieta (art. 104)
2. certyfikat (art. 105)
3. inne dokumenty (np. dokumentacja techniczna producenta), które spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 106)

zamawiający, żądając przedmiotowych środków dowodowych, musi wskazać jakie wymagania stawiane w postępowaniu powinny te środki dowodowe potwierdzać
zamawiający ma obowiązek zaakceptować równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają one, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania (art. 106 ust. 3)
zamawiający może dopuścić uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego, ale musi zadeklarować to w SWZ (art. 107 ust. 2)
zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych i nie musi deklarować tego w SWZ. (art. 107 ust. 4)

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 20
Znajdź w ustawie Pzp art. 104
Znajdź w ustawie Pzp art. 105
Znajdź w ustawie Pzp art. 106
Źródło definicji: ustawa Pzp