Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia – należy przez to rozumieć tę część ogłoszenia czy specyfikacji warunków zamówienia, która w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje oczekiwania zamawiającego, związane z przedmiotem zamówienia.


Znajdź w ustawie Pzp art. 99-103
Źródło definicji: od Redakcji