Protokół postępowania

Protokół postępowania – należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 19
Źródło definicji: ustawa Pzp