Procedura uproszczona

Procedura uproszczona – należy przez to rozumieć procedurę wprowadzoną w nowej ustawie dla postępowań poniżej progów unijnych. W postępowaniach krajowych zrezygnowano z trybów przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, wprowadzając w zamian tryb podstawowy w trzech różnych wariantach.


Źródło definicji: od Redakcji