Procedura odwrócona

Procedura odwrócona (odwrócona kolejność oceny ofert) – należy przez to rozumieć możliwość dokonania przez zamawiającego najpierw badania oraz oceny złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich (etap I), a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (etap II). 


 W przypadku zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych zamawiający może zastosować procedurę odwróconą, jeżeli przewidzi ją w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 139).
 W przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych zamawiający nie stosuje procedury odwróconej (art. 266).


Postępowanie zamawiającego w przypadku zastosowania procedury odwróconej z podziałem na dwa etapy:

ETAP I
1. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 139).
2. Wykonawcy składają oferty bez oświadczenia JEDZ – jeżeli zamawiający przewidzi w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 125 ust. 1).
3. Zamawiający dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą – do dalszej oceny (tj. do jej uzupełnienia).

ETAP II
1. Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę do jej uzupełnienia* (zamawiający nie wzywa pozostałych wykonawców do uzupełnienia oferty).
2. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę, uzupełnił ją o wszystkie wymagane dokumenty.
3. Jeżeli wybrany wykonawca nie uzupełni oferty, zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

*Ad 1 Etap II. Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następujących dokumentów:
 JEDZ (jeżeli to przewidział – patrz pkt. 2),
 dowodów na to, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 podmiotowych środków dowodowych.

progi unijne

Znajdź w ustawie Pzp art. 139 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 266 - wyłączenie procedury odwróconej z zamówień krajowych
Źródło definicji: ustawa Pzp