Słownik pojęć

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – należy przez to rozumieć kwotę, jakiej zamawiający może żądać od wykonawców w celu pokrycia przyszłych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. . Zamawiający nie ma obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy zamówień krajowych oraz unijnych). Art. 134 ust. 2 pkt 5) Jeżeli zamawiający żąda wniesienia należytego wykonania umowy, …

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Czytaj dalej »

Zakład pracy chronionej

Zakład pracy chronionej – należy przez to rozumieć podmiot w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych…

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne (przedpłatę) na poczet wynagrodzenia wykonawcy, uiszczoną przez zamawiającego przed terminem spełnienia przez wykonawcę jego świadczenia (dostawy, usługi, roboty budowlanej).  . Zamawiający może udzielić zaliczki, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli zamawiający zdecyduje się na udzielenie zaliczki, …

Zaliczka na poczet wykonania zamówienia Czytaj dalej »

Zamawiający

Zamawiający – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania.. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy określa art. 4. Rodzaje zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy: zamawiający publiczni – zamawiający sektorowi – zamawiający subsydiowani Zamawiający publiczny:⇒ jednostka sektora finansów publicznych⇒ inna państwowa jednostka organizacyjna …

Zamawiający Czytaj dalej »

Zamówienia in-house

Zamówienie in-house – należy przez to rozumieć tzw. zamówienie wewnętrzne (od ang. in-house), w którym dostawy, usługi czy roboty budowlane pozyskiwane są przez zamawiającego w wyniku zaangażowania do pracy jego własnych zasobów. . . Zamówienie in-house udzielane jest przez instytucję zamawiającą podmiotom, nad którymi sprawują kontrolę zbliżoną do kontroli nad własnymi jednostkami, gdy podmiot ten wykonuje istotną część swej …

Zamówienia in-house Czytaj dalej »

Zamówienia krajowe

Zamówienia krajowe – należy przez to rozumieć zamówienia o wartości niższej niż kwoty określone w dokumencie Obwieszczenie Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych.. Link do opracowania Redakcji (zakładka Progi unijne) ⇒ W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia klasycznego poniżej progów unijnych stosuje się przepisy Działu III ustawy Pzp;⇒ W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia sektorowego poniżej …

Zamówienia krajowe Czytaj dalej »

Zamówienia mieszane

Zamówienia mieszane – należy przez to rozumieć zamówienie, w którego skład wchodzą części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy dotyczące udzielania zamówień w różnych procedurach. . .Procedury stosowane do udzielania zamówień mieszanych: zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe lub zamówienia klasyczne, zamówienia wyłączone z zakresu stosowania ustawy, zamówienia objęte przepisami ustawy z 21.10.2016 …

Zamówienia mieszane Czytaj dalej »

Zamówienia podobne

Zamówienie podobne – należy przez to rozumieć zamówienie udzielone dotychczasowemu wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Zamówienia te są szczegółowo opisane w słowniku pod pojęciem: zamówienie z wolnej ręki.. Źródło definicji: od Redakcji

Zamówienia unijne

Zamówienia unijne – należy przez to rozumieć zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w dokumencie Obwieszczenie Prezesa UZP w sprawie aktualnych progów unijnych.. Link do opracowania Redakcji (zakładka Progi unijne) ⇒ W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne stosuje się przepisy Działu II ustawy Pzp;⇒ W przypadku organizowania przetargu dla zamówienia …

Zamówienia unijne Czytaj dalej »

Zamówienia zastrzeżone

Zamówienia zastrzeżone – należy przez to rozumieć zamówienia, o które będą mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, o których mowa w art. 94 – tj zakłady, które zatrudniają osoby marginalizowane społecznie.. . Wykonawcy, którym można powierzyć zamówienia zastrzeżone – art. 94Osoby marginalizowane społecznie – art. 96 . ⇒ zamówienia …

Zamówienia zastrzeżone Czytaj dalej »