Słownik pojęć

Wartość zamówienia

Wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 28).Do wartości zamówienia wliczamy:⇒ największy możliwy zakres zamówienia (art. 31 ust. 2),⇒ zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, w tym zamówienia podobne.. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się: ⇒ na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia …

Wartość zamówienia Czytaj dalej »

Wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia podstawowego – należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji..

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu – należy przez to rozumieć warunki określone przez zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Mogą one dotyczyć:⇒ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;⇒ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;⇒ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;⇒ zdolności technicznej lub zawodowej. Znajdź w ustawie Pzp art. 112 …

Warunki udziału w postępowaniu Czytaj dalej »

Warunki zamówienia

Warunki zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 29Źródło definicji: ustawa Pzp