Słownik pojęć

Wadium

Wadium – należy przez to rozumieć kwotę, jaką zamawiający może żądać od wykonawców w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne kwota ta nie może stanowić więcej niż 3% wartości zamówienia, a dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, nie więcej niż 1,5% wartości zamówienia. Znajdź …

Wadium Czytaj dalej »

Waga kryterium

Waga kryterium – należy przez to rozumieć wartość udziału danego kryterium wśród wszystkich kryteriów określonych przez zamawiającego określoną za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.. Znajdź w ustawie Pzp art. 247Źródło definicji: od Redakcji

Wartość zamówienia

Wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 28). Do wartości zamówienia wliczamy największy możliwy zakres zamówienia (art. 31 ust. 2), w tym (jeżeli dotyczy) zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. . Wartość zamówienia na roboty budowlane – podstawą do jej obliczenia jest:⇒ kosztorys …

Wartość zamówienia Czytaj dalej »

Wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia podstawowego – należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji..

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu – należy przez to rozumieć warunki określone przez zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Mogą one dotyczyć:⇒ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;⇒ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;⇒ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;⇒ zdolności technicznej lub zawodowej. Znajdź w ustawie Pzp art. 112 …

Warunki udziału w postępowaniu Czytaj dalej »

Warunki zamówienia

Warunki zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 29Źródło definicji: ustawa Pzp