Słownik pojęć

Wadium

Wadium – należy przez to rozumieć kwotę, jaką zamawiający może żądać od wykonawców w celu dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne kwota ta nie może stanowić więcej niż 3% wartości zamówienia, a dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, nie więcej niż 1,5% wartości zamówienia. Znajdź …

Wadium Czytaj dalej »

Waga kryterium

Waga kryterium – należy przez to rozumieć wartość udziału danego kryterium wśród wszystkich kryteriów określonych przez zamawiającego określoną za pomocą przedziału z odpowiednią rozpiętością maksymalną.. Znajdź w ustawie Pzp art. 247Źródło definicji: od Redakcji

Wartość zamówienia

Wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (art. 28). Do wartości zamówienia wliczamy największy możliwy zakres zamówienia (art. 31 ust. 2), w tym (jeżeli dotyczy) zamówienia udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki. . Wartość zamówienia na roboty budowlane – podstawą do jej obliczenia jest:⇒ kosztorys …

Wartość zamówienia Czytaj dalej »

Wartość zamówienia podstawowego

Wartość zamówienia podstawowego – należy przez to rozumieć wartość zamówienia bez uwzględnienia wartości zamówień dodatkowych i opcji..

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu – należy przez to rozumieć warunki określone przez zamawiającego w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Mogą one dotyczyć:⇒ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;⇒ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;⇒ sytuacji ekonomicznej lub finansowej;⇒ zdolności technicznej lub zawodowej. Znajdź w ustawie Pzp art. 112 …

Warunki udziału w postępowaniu Czytaj dalej »

Warunki zamówienia

Warunki zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 29Źródło definicji: ustawa Pzp

Wizja lokalna

Wizja lokalna – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez wykonawcę w miejscu wykonania zamówienia, polegającą na zapoznaniu się z warunkami panującymi na terenie realizacji zamówienia. Zamawiający może przewidzieć możliwość albo konieczność dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Znajdź w ustawie Pzp art. 131 Źródło definicji: od Redakcji

Wstępne konsultacje rynkowe

Wstępne konsultacje rynkowe – należy przez to rozumieć działanie mające na celu ułatwienie zamawiającemu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o planach i wymaganiach zamawiającego dotyczących tego zamówienia. Jest to instrument fakultatywny. W ramach konsultacji rynkowych zamawiający może korzystać z doradztwa niezależnych ekspertów będących specjalistami w danej branży, organów administracji publicznej, które mogą dostarczyć potrzebnych informacji, …

Wstępne konsultacje rynkowe Czytaj dalej »

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Wstępne ogłoszenie informacyjne – należy przez to rozumieć ogłoszenie przez zamawiającego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo na swoim profilu nabywcy, informacji o planowanych w terminie 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych . ⇒ wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczy zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne (art 48. Dyrektywy Klasycznej) ⇒ zamieszczenie wstępnego ogłoszenia …

Wstępne ogłoszenie informacyjne Czytaj dalej »

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty – należy przez to rozumieć czynność zamawiającego polegającą na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. . . Najkorzystniejsza oferta to oferta:⇒ przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub⇒ oferta z najniższą ceną lub kosztem. Wybór najkorzystniejszej oferty musi zostać dokonany w terminie związania …

Wybór najkorzystniejszej oferty Czytaj dalej »