Słownik pojęć

Udzielenie zamówienia

Udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. . Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 25Źródło definicji: ustawa Pzp

Umowa o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się …

Umowa o podwykonawstwo Czytaj dalej »

Umowa ramowa

Umowa ramowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 26Źródło definicji: ustawa Pzp

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający udzielenie wykonawcy przez zamawiającego zamówienia. Wymaga on, pod rygorem nieważności, formy pisemnej (chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej). Umowy nie mogą przewidywać (klauzule zakazane) (art. 433):⇒ odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia,⇒ naliczania kar za …

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Czytaj dalej »

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania – czynność zamawiającego kończąca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. . ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCHZamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli (art. 255):⇒ nie wpłynęła żadna oferta,⇒ wszystkie oferty zostały odrzucone,⇒ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę,⇒ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej …

Unieważnienie postępowania Czytaj dalej »

Usługi

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami. . Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 28Źródło definicji: ustawa Pzp