Słownik pojęć

Udzielenie zamówienia

Udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. . Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 25Źródło definicji: ustawa Pzp

Umowa o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się …

Umowa o podwykonawstwo Czytaj dalej »

Umowa ramowa

Umowa ramowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 26Źródło definicji: ustawa Pzp

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Umowa w sprawie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć umowę zawartą między wykonawcą a zamawiającym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów przewidzianych w Ustawie, której przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, formy pisemnej (chyba że przepisy …

Umowa w sprawie zamówienia publicznego Czytaj dalej »

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania – czynność zamawiającego kończąca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, bez udzielenia zamówienia wykonawcy. . Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli (art. 255):⇒ nie złożono żadnej oferty,⇒ wszystkie oferty zostały odrzucone,⇒ oferta z najniższą ceną lub kosztem przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę,⇒ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej …

Unieważnienie postępowania Czytaj dalej »

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – należy przez to rozumieć posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.. . Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej może być warunkiem udziału w postępowaniu, ale tylko jeśli jest to ustawowo konieczne do wykonywania danej działalności. Znajdź w …

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Czytaj dalej »

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej jest oficjalnym wydawnictwem wszystkich instytucji, organów i agencji UE. Publikuje on unijne akty prawne, materiały informacyjne, otwarte dane, wyniki badań, ogłoszenia o przetargach i inne informacje urzędowe.  . Ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym na stronie internetowej TED w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji. ⇒ Tenders Electronic …

Urząd Publikacji Unii Europejskiej Czytaj dalej »

Usługi

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami. . Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 28Źródło definicji: ustawa Pzp