Słownik pojęć

Termin składania odwołań

Termin składania odwołań – należy przez to rozumieć termin, w którym należy złożyć odwołanie, aby podlegało rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą. Najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania uiszcza się wpis w wymaganej wysokości.. Terminy na złożenie odwołania na czynność, którą podjął zamawiający (art. 515): Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia …

Termin składania odwołań Czytaj dalej »

Termin składania ofert

Termin składania ofert – należy przez to rozumieć termin, w którym oferty muszą dotrzeć do zamawiającego, drogą elektroniczną lub w inny dopuszczalny sposób, określony w dokumentach zamówienia. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą odrzucone. Termin ten oznacza się przy pomocy daty i godziny.  Znajdź w ustawie Pzp art. 138 – termin składania ofert w …

Termin składania ofert Czytaj dalej »

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – należy przez to rozumieć planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Znajdź w ustawie Pzp art. 434-436Źródło definicji: od …

Termin wykonania zamówienia Czytaj dalej »

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – należy przez to rozumieć termin, w którym zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych przez wykonawcę w ofercie. Termin ten określa zamawiający w dokumentach zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Znajdź w ustawie Pzp art. 220 – termin związania ofertą dla zamówień unijnych Znajdź w ustawie Pzp art. …

Termin związania ofertą Czytaj dalej »

Tryb podstawowy

Tryb podstawowy – należy przez to rozumieć tryb mający zastosowanie wyłącznie w postępowaniach poniżej progów unijnych. W trybie podstawowym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający, w zależności od tego co przewidział w dokumentach zamówienia:1. wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji lub2. może prowadzić negocjacje w celu …

Tryb podstawowy Czytaj dalej »

Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielania zamówienia – należy przez to rozumieć schemat postępowania, który zamawiający zastosuje do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. Rodzaje trybów udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:⇒ przetarg nieograniczony (art. 132 i nast.),⇒ przetarg ograniczony (art. 140 i nast.),⇒ negocjacje z ogłoszeniem (art. 152 i nast.),⇒ dialog konkurencyjny (art. 169 i nast.),⇒ partnerstwo innowacyjne (art. 189 …

Tryb udzielania zamówienia Czytaj dalej »