Słownik pojęć

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – należy przez to rozumieć warunki, które zapewnią zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia. Mogą one w szczególności dotyczyć minimalnych rocznych przychodów, stosunku aktywów do zobowiązań, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych. Znajdź w ustawie Pzp art. 115Źródło definicji: od Redakcji

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia – należy przez to rozumieć obowiązkową czynność zmawiającego polegającą na ustaleniu wartości zamówienia.. Czynność tę należy dokonać w terminach wskazanych poniżej i sporządzić dokument o nazwie „Ustalenie wartości zamówienia”: ⇒ nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi (art. 36 ust. 1),⇒ nie wcześniej …

Szacowanie wartości zamówienia Czytaj dalej »

Szacunkowa wartość zamówienia

Szacunkowa wartość zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, uwzględniające najszerszy zakres zamówienia.. W słowniku znajdują się następujące definicje dotyczące wartości zamówienia:⇒ szacowanie wartości zamówienia⇒ szacunkowa wartość zamówienia⇒ wartość zamówienia podstawowego⇒ całkowita wartość zamówienia Znajdź w ustawie Pzp art. 24-27Źródło definicji: od Redakcji