Słownik pojęć

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – należy przez to rozumieć dokument będący opracowaniem zawierającym w szczególności zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć jeden z podstawowych dokumentów zamówienia przygotowany przez zamawiającego w celu udostępnienia wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Określa m.in. przedmiot zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, sposób przygotowania oferty, kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. Znajdź w ustawie Pzp art. 134 – informacje o zawartości SWZ w …

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Czytaj dalej »

Spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna – należy przez to rozumieć podmiot, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków oraz pracowników spółdzielni socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj. Dz.U.2020.2085.

Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

Sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia – należy przez to rozumieć czynność dokonywaną przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego, polegającą na sprawdzeniu niezbędnych do realizacji zamówienia dokumentów, które dostępne są na miejscu u zamawiającego. Zamawiający może przewidzieć możliwość albo konieczność dokonania sprawdzenia dokumentów przed złożeniem oferty. Znajdź w ustawie Pzp art. 131Źródło definicji: od Redakcji

Sprzęt wojskowy

Sprzęt wojskowy – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne.. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 22Źródło definicji: ustawa Pzp

Środki komunikacji elektronicznej

Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 23Źródło definicji: ustawa Pzp

Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej – należy przez to rozumieć środki przysługujące wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Są to odwołanie i skarga do sądu. Znajdź w ustawie Pzp art. 505-590Źródło definicji: …

Środki ochrony prawnej Czytaj dalej »

Środki publiczne

Środki publiczne – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.. Znajdź w ustawie art. 7 pkt 24Źródło definicji: ustawa Pzp

Subsydiowany

Zamawiający subsydiowany – należy przez to rozumieć zamawiającego, którym jest zamawiający inny niż zamawiający publiczny lub zamawiający sektorowy, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:1. ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1; 2. wartość zamówienia jest …

Subsydiowany Czytaj dalej »