Słownik pojęć

Roboty budowlane

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. …

Roboty budowlane Czytaj dalej »

Rodzaj zamawiającego

Rodzaj zamawiającego – należy przez to rozumieć rodzaj podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, określony zgodnie z ustawą i wymagany w ogłoszeniu o zamówieniu. W ogłoszeniu zamieszczanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rodzaj zamawiającego jest określony nieco inaczej, niż w ogłoszeniu zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Rodzaj zamawiającego decyduje również o ustaleniu wartości progów unijnych …

Rodzaj zamawiającego Czytaj dalej »

Rodzaj zamówienia

Rodzaj zamówienia – należy przez to rozumieć jeden z trzech podstawowych rodzajów zamówienia: dostawy, usługi lub roboty budowlane.. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 4, 21, 28Znajdź w ustawie Pzp art. 21Znajdź w ustawie Pzp art. 28Źródło definicji: ustawa Pzp

Rozliczenie w walutach obcych

Rozliczenie w walutach obcych – należy przez to rozumieć możliwość rozliczeń między wykonawcą a zamawiającym w walutach obcych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia.. Znajdź w ustawie Pzp art. 134 ust. 2 pkt 10Znajdź w ustawie Pzp art. 281 ust. 2 pkt 13Źródło definicji: od Redakcji

Rozwiązania równoważne

Rozwiązania równoważne – należy przez to rozumieć możliwość zaoferowania przez wykonawcę dostaw/usług/wyrobów o innych znakach towarowych, patentach, pochodzeniu, metodzie produkcji, sposobie wytworzenia, ale o takich samych właściwościach, jak wymagane przez zamawiającego. Rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia1. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do:⇒ norm,⇒ ocen technicznych,⇒ specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,należy wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne …

Rozwiązania równoważne Czytaj dalej »