Słownik pojęć

Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, z którego zamawiający może skorzystać w przypadku zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, jeżeli nie są one dostępne na rynku. Jest to tryb mający zastosowanie zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych. Znajdź w ustawie Pzp art. 189-207Znajdź w ustawie Pzp …

Partnerstwo innowacyjne Czytaj dalej »

Pisemność

Pisemność – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 16Źródło definicji: ustawa Pzp

Plan postępowań

Plan postępowań – należy przez to rozumieć sporządzony według wzoru wykaz zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający publiczny w danym roku finansowym (art. 23). . Plan postępowań jest zamieszczany w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest dopilnowanie, aby opublikowany plan postępowań był aktualny. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz …

Plan postępowań Czytaj dalej »

Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć dokumenty służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, które je tymczasowo zastępuje.. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz pozostałe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 …

Podmiotowe środki dowodowe Czytaj dalej »

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny – należy przez to rozumieć dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.. „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez …

Podpis elektroniczny Czytaj dalej »

Podpis zaufany

Podpis zaufany – należy przez to rozumieć podpis elektroniczny uzyskany poprzez zarejestrowanie się w systemie ePUAP i założenie w nim profilu zaufanego .. Źródło definicji: od Redakcji

Podwykonawca

Podwykonawca – należy przez to rozumieć podmiot, któremu wykonawca powierza wykonanie części zamówienia… Znajdź w ustawie Pzp art. 462-465Źródło definicji: od Redakcji

Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części – należy przez to rozumieć czynność, którą wykonuje zamawiający, w celu umożliwienia składania ofert przez większą liczbę wykonawców, chyba że zamówienie jest niepodzielne. Zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. Znajdź w ustawie Pzp art. 91Źródło definicji: od Redakcji