Słownik pojęć

Obiekt budowlany

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.…. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 14 Źródło definicji: ustawa Pzp

Obiekt liniowy

Obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego …

Obiekt liniowy Czytaj dalej »

Odwołanie

Odwołanie – należy przez to rozumieć środek ochrony prawnej przysługujący wykonawcy na niezgodną z przepisami ustawy czynność lub zaniechanie czynności przez zamawiającego.. Odwołanie przysługuje w przypadku, gdy:⇒ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający podejmie czynność niezgodną z przepisami ustawy Pzp,⇒ w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający zaniecha podjęcia czynności, do której był zobowiązany na podstawie przepisów ustawy …

Odwołanie Czytaj dalej »

Odwrócona kolejność oceny

Odwrócona kolejność oceny ofert (procedura odwrócona) – należy przez to rozumieć możliwość dokonania przez zamawiającego najpierw badania oraz oceny złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich (etap I), a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (etap II).  ⇒ W przypadku zamówień o wartości równej lub powyżej …

Odwrócona kolejność oceny Czytaj dalej »

Oferta częściowa

Oferta częściowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia (art. 7).. Jeżeli zamówienie jest podzielne na części (…) zamawiający może udzielić zamówienia w częściach (w osobnych postępowaniach) lub jednego zamówienia (w jednym postępowaniu) (art. 24). Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:⇒ usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy …

Oferta częściowa Czytaj dalej »

Oferty wariantowe

Oferty wariantowe – należy przez to rozumieć odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Oferta wariantowa musi być związana z przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą podstawową albo zamiast oferty podstawowej. Jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej, określa w dokumentach zamówienia:⇒ minimalne wymagania dla oferty wariantowej oraz wymagania …

Oferty wariantowe Czytaj dalej »

Ogłoszenie

Ogłoszenie – należy przez to rozumieć upublicznienie informacji dotyczącej zamówienia w:⇒ Biuletynie Zamówień Publicznych – BZP (jeżeli jego wartość jest mniejsza niż progi unijne) lub ⇒ Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – DUUE (jeżeli jego wartość jest równa lub większa niż progi unijne). Informacje o ogłoszeniach zamieszczanych w BZP znajdziesz w słowniku pod hasłem: Biuletyn Zamówień Publicznych.Wzory ogłoszeń …

Ogłoszenie Czytaj dalej »

Opcja

Opcja – należy przez to rozumieć uprawnienie zamawiającego, z którego może skorzystać, w celu zrealizowania w ramach zamówienia dodatkowego zakresu, wykraczającego poza określony minimalny poziom zamówienia, wskazując dodatkowy zakres i okoliczności skorzystania z opcji. . ⇒ zamawiający przewiduje prawo opcji już w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych …

Opcja Czytaj dalej »

Opis potrzeb i wymagań

Opis potrzeb i wymagań – należy przez to rozumieć dokument utworzony przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, którego zakres zostanie ostatecznie uszczegółowiony w SWZ. .. ⇒ zamawiający może sporządzić opis potrzeb i wymagań na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w jednym z następujących trybów: tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3); …

Opis potrzeb i wymagań Czytaj dalej »

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – należy przez to rozumieć sporządzony przez zamawiającego dokument, który w całości lub formie skróconej zostaje przeniesiony do dokumentów zamówienia i ogłoszenia. . ⇒  przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. ⇒ do opisu …

Opis przedmiotu zamówienia Czytaj dalej »