Słownik pojęć

Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą:⇒ najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub⇒ ofertę z najniższą ceną lub kosztem (art. 239 ust. 2). Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, oceniając stosunek jakości do ceny lub kosztu w przypadku, kiedy w kryteriach oceny ofert zastosuje:kryterium ceny (np. 40 pkt) + kryteria jakościowe (np. 60 pkt) = najkorzystniejsza oferta (100 pkt) …

Najkorzystniejsza oferta Czytaj dalej »

Negocjacje

Negocjacje – należy przez to rozumieć:⇒ sposób wyboru najkorzystniejszej oferty, który poprzedzony jest przeprowadzeniem negocjacji w celu ulepszenia treści ofert;⇒ sposób wyboru oferty z wolnej ręki Zamawiający może udzielić zamówienia z uwzględnieniem negocjacji, stosując:⇒ tryby negocjacyjne (dla zamówień unijnych oraz dla zamówień krajowych),⇒ przetarg w trybie podstawowym (dla zamówień krajowych). Tryby negocjacyjne:⇒ negocjacje z ogłoszeniem (art. 152-168),⇒ negocjacje bez ogłoszenia (art. …

Negocjacje Czytaj dalej »

Negocjacje bez ogłoszenia

Negocjacje bez ogłoszenia – należy przez to rozumieć tryb udzielania zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 208 ust. 1). . ZAMÓWIENIA UNIJNE – zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wystąpi co najmniej jedna …

Negocjacje bez ogłoszenia Czytaj dalej »

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert …

Negocjacje z ogłoszeniem Czytaj dalej »

Newralgiczne roboty budowlane

Newralgiczne roboty budowlane – należy przez to rozumieć roboty budowlane przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 11 Źródło definicji: ustawa Pzp

Newralgiczne usługi

Newralgiczne usługi – należy przez to rozumieć usługi przeznaczone do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 13Źródło definicji: ustawa Pzp

Newralgiczny sprzęt

Newralgiczny sprzęt – należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych lub informacji podlegających ochronie ze względów bezpieczeństwa, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 12Źródło definicji: ustawa Pzp

Numer referencyjny postępowania

Numer referencyjny postępowania – należy przez to rozumieć indywidualne oznaczenie całego postępowania o udzielenie zamówienia, nadane przez zamawiającego.…. Źródło definicji: od Redakcji