Słownik pojęć

Krajowa Izba Odwoławcza

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) – należy przez to rozumieć organ właściwy do: ⇒ rozpoznawania odwołań (art. 513),⇒ rozpoznawania wniosków o uchylenie zakazu zawarcia umowy (art. 578 ust. 1),⇒ podejmowania uchwał zawierających opinię do zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli uprzedniej oraz kontroli doraźnej prowadzonej przez Prezesa UZP. Znajdź w ustawie Pzp art. 473 – definicja Znajdź …

Krajowa Izba Odwoławcza Czytaj dalej »

Kryteria

Kryteria – należy przez to rozumieć mierniki oceny ofert lub mierniki prekwalifikacji wykonawców. . » Zamawiający może zastosować następujące kryteria:⇒ kryteria selekcji (prekwalifikacja wykonawców),⇒ kryteria oceny ofert: kryteria jakościowe, kryterium ceny, kryterium kosztu. Rodzaj kryterium (miernika) Kiedy stosować Kryteria selekcji do ofert wstępnych, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do dialogu, zaproszeń do złożenia prac konkursowych Kryteria oceny oferty …

Kryteria Czytaj dalej »

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe – należy przez to rozumieć pozacenowe rodzaje kryteriów (mierników) oceny ofert, które odnoszą się m.in. do: ⇒ jakości, ⇒ aspektów społecznych, ⇒ aspektów środowiskowych, ⇒ aspektów innowacyjnych, ⇒ organizacji, ⇒ kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, ⇒ serwisu posprzedażnego, ⇒ pomocy technicznej, ⇒ warunków dostawy takich jak termin, sposób lub …

Kryteria jakościowe Czytaj dalej »

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert – należy przez to rozumieć określone w dokumentach zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia mierniki służące za podstawę oceny ofert.. .Zamawiający stawia wykonawcom wymagania w dokumentach zamówienia przy wykorzystaniu dwóch podstawowych narzędzi, tj.:⇒ za pomocą określenia warunków udziału w przetargu –  których spełnienia zamawiający bezwzględnie wymaga,⇒ za pomocą kryteriów oceny ofert, za które wykonawca …

Kryteria oceny ofert Czytaj dalej »

Kryteria pozacenowe

Kryteria pozacenowe oceny ofert (kryteria jakościowe) – należy przez to rozumieć określone w dokumentach zamówienia i związane z przedmiotem zamówienia mierniki służące za podstawę oceny ofert – inne niż cena.. Zajrzyj w słowniku do: kryteria jakościowe Źródło definicji: od Redakcji

Kryteria selekcji

Kryteria selekcji – należy przez to rozumieć obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria stosowane w celu ograniczenia liczby wykonawców, niepodlegających wykluczeniu i spełniających warunki udziału w postępowaniu albo w konkursie, których zamawiający zaprosi do złożenia ofert wstępnych lub ofert, do negocjacji lub dialogu albo do złożenia prac konkursowych. » Kryteria selekcji stosowane są w sytuacji, gdy danym …

Kryteria selekcji Czytaj dalej »

Kryterium ceny

Kryterium ceny – należy przez to rozumieć miernik służący do oceny ofert, który określa kwotę, za jaką wykonawca jest gotów zrealizować zamówienie.. Najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana na dwa sposoby (art. 242 ust. 1):⇒ kryterium ceny (np. 40 punktów) + kryteria jakościowe (np. 60 punktów) = najkorzystniejsza oferta (100 punktów) lub⇒ kryterium ceny (100 punktów) …

Kryterium ceny Czytaj dalej »

Kryterium kosztu

Kryterium kosztu – należy przez to rozumieć miernik służący do oceny ofert, który określa w szczególności koszty poniesione przez zamawiającego lub innych użytkowników, związane z nabyciem, użytkowaniem, utrzymaniem, wycofaniem z eksploatacji przedmiotu zamówienia. Kryterium kosztu może wynikać z rachunku kosztów cyklu życia. Rachunek kosztów cyklu życia może obejmować w odpowiednim zakresie niektóre lub wszystkie koszty …

Kryterium kosztu Czytaj dalej »