Słownik pojęć

Komisja przetargowa

Komisja przetargowa – należy przez to rozumieć zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, powoływany do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania (art. 54 ust. 1). ⇒ Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia jest …

Komisja przetargowa Czytaj dalej »

Komunikacja elektroniczna

Komunikacja elektroniczna – należy przez to rozumieć indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym:⇒ składanie ofert, ⇒ przesyłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, ⇒ wymiana informacji,⇒ przekazywanie dokumentów lub …

Komunikacja elektroniczna Czytaj dalej »

Komunikacja z wykonawcą

Komunikacja z wykonawcą – należy przez to rozumieć sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. . . ⇒ Komunikacja z wykonawcą, w tym: składanie ofert, składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, co do zasady odbywa się przy użyciu środków …

Komunikacja z wykonawcą Czytaj dalej »