Słownik pojęć

Kara umowna

Kara umowna – należy przez to rozumieć zastrzeżenie umowne, w którym strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez jedną z nich nastąpi przez zapłatę określonej sumy.. Kodeks cywilny: art. 483 §  1. „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez …

Kara umowna Czytaj dalej »

Katalog elektroniczny

Katalog elektroniczny – należy przez to rozumieć wykaz zamawianych produktów, robót budowlanych lub usług sporządzony przez wykonawcę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w formacie nadającym się do zautomatyzowanego przetwarzania danych. Katalog elektroniczny może w szczególności zawierać opisy i zdjęcia produktów, robót budowlanych lub usług oraz informacje o cenach (art. 93 ust. 2). Zamawiający, przygotowując …

Katalog elektroniczny Czytaj dalej »

Kierownik zamawiającego

Kierownik zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 7 pkt 7). ⇒ Kierownik zamawiającego odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 52 ust. 1)⇒ Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia …

Kierownik zamawiającego Czytaj dalej »

Kod CPV

Kod CPV – należy przez to rozumieć sposób opisu przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie mu właściwego kodu odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Kod można wybrać z listy znajdującej się np. na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: kody.uzp.gov.plKody CPV to europejski system kwalifikacji zamówień publicznych – Wspólny Słownik Zamówień, CPV (ang. Common Procurement Vocabulary). Nadawanie kodów CPV jest obowiązkowe.Do opisu …

Kod CPV Czytaj dalej »

Kod NUTS

Kod NUTS – należy przez to rozumieć klasyfikację jednostek terytorialnych, dzielącą terytorium Unii Europejskiej na regiony. . ⇒ Nadanie kodu NUTS wymagane jest przy sporządzaniu dokumentów dla zamówień unijnych.⇒ Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego znajduje się link do tabeli Excel z listą miejscowości wraz z nadanymi kodami NUTS.. Źródło definicji: od Redakcji

Komisja przetargowa

Komisja przetargowa – należy przez to rozumieć zespół pomocniczy kierownika zamawiającego, powoływany do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania (art. 54 ust. 1). ⇒ Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia przetargu, jeżeli wartość zamówienia jest …

Komisja przetargowa Czytaj dalej »

Komunikacja elektroniczna

Komunikacja elektroniczna – należy przez to rozumieć indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym:⇒ składanie ofert, ⇒ przesyłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, ⇒ wymiana informacji,⇒ przekazywanie dokumentów lub …

Komunikacja elektroniczna Czytaj dalej »

Komunikacja z wykonawcą

Komunikacja z wykonawcą – należy przez to rozumieć sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. . . ⇒ Komunikacja z wykonawcą, w tym: składanie ofert, składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, co do zasady odbywa się przy użyciu środków …

Komunikacja z wykonawcą Czytaj dalej »

Konflikt interesów

Konflikt interesów – należy przez to rozumieć występującą lub mogącą się pojawić sprzeczność między obowiązkami służbowymi a prywatnymi lub innymi, kiedy to dążenie do realizacji interesu prywatnego może godzić w dobro publiczne lub negatywnie wpływać na wykonywanie obowiązków służbowych. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania:⇒ ubiegają się o udzielenie …

Konflikt interesów Czytaj dalej »

Konkurs

Konkurs – należy przez to rozumieć przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy (art. 7 pkt 8).. Zamawiający jest zobowiązany do zorganizowania konkursu przed przetargiem, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na:⇒ usługi projektowania architektonicznego lub ⇒ projektowania architektoniczno-budowlanego,a wartość zamówienia jest równa …

Konkurs Czytaj dalej »