JEDZ

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – należy przez to rozumieć oświadczenie składane przez wykonawcę biorącego udział w przetargu, a sporządzone na formularzu, który dostępny jest na stronach Urzędu Zamówień Publicznych.. Oświadczenie JEDZ:⇒ potwierdza brak podstaw wykluczenia, ⇒ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, ⇒ tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki …

JEDZ Czytaj dalej »