Słownik pojęć

Data rozpoczęcia postępowania

Data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia to: 1. data przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (zamówienia unijne) dla następujących trybów: – przetargu nieograniczonego, – przetargu ograniczonego, – negocjacji z ogłoszeniem, – dialogu konkurencyjnego albo partnerstwa innowacyjnego (art. 130 ust 1 pkt 1).Należy pamiętać, że zamawiający musi zamieścić ogłoszenie również na stronie internetowej prowadzonego postępowania, …

Data rozpoczęcia postępowania Czytaj dalej »

Data zakończenia postępowania

Data zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia to data:⇒ zawarcia umowy lub⇒ data unieważnienia postępowania (art. 254). ⇒ zamówienia o wartości równej lub większej niż progi unijne: zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (DUUE) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wyniku tego postępowania (art. 265). …

Data zakończenia postępowania Czytaj dalej »

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert (art. …

Dialog konkurencyjny Czytaj dalej »

Dokumenty zamówienia

Dokumenty zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań (art. 7 pkt 3). Przez dokument należy rozumieć nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, mający …

Dokumenty zamówienia Czytaj dalej »

Dostawy

Dostawy – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są:⇒ rzeczy ruchome, ⇒ energia, ⇒ woda,⇒ prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 Źródło definicji: …

Dostawy Czytaj dalej »

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Dostępność dla osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć możliwość samodzielnego korzystania z przestrzeni publicznych oraz miejsc powszechnego użytku przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich i przy pomocy chodzików czy też osoby niewidome. ⇒ zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których celem …

Dostępność dla osób niepełnosprawnych Czytaj dalej »

Dynamiczny system zakupów

Dynamiczny system zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem są ogólnie dostępne usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 7 pkt 5).. Dynamiczny system zakupów opisany jest w art. 316 – 324. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 Znajdź w ustawie Pzp art. 316 Źródło definicji: ustawa Pzp

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (DUUE) – należy przez to rozumieć ogólnoeuropejski, elektroniczny publikator ogłoszeń o zamówieniach publicznych, dostępny na stronie internetowej Unii Europejskiej. .. W DUUE zamieszcza się ogłoszenia o wartości równej lub wyższej niż progi unijne (art. 86-90).   Wzory ogłoszeń w DUUE (pdf) (zakładka Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)Link do wzorów ogłoszeń w DUUE (SIMAP)Link …

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Czytaj dalej »