Słownik pojęć

Całkowita wartość zamówienia

Całkowita wartość zamówienia – należy przez to rozumieć sumę wartości wszystkich części zamówienia oraz zamówień podobnych i opcji (art. 28-36). . Jeżeli zamawiający przewidzi w dokumentach postępowania możliwość udzielenia:⇒ zamówienia z wolnej ręki temu samemu wykonawcy (dotyczy zamówień klasycznych – art. 214 ust. 1 pkt 7),⇒ zamówienia podobnego (dotyczy zamówień sektorowych – art. 388 pkt 2 …

Całkowita wartość zamówienia Czytaj dalej »

Cena

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą.. Ustawa o informowaniu o cenach:art. 3 ust. …

Cena Czytaj dalej »

Certyfikat

Certyfikat – należy przez to rozumieć jeden z przedmiotowych środków dowodowych, który składany jest w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (art. 105 ust. 1).. . ⇒ zamawiający może, ale nie musi …

Certyfikat Czytaj dalej »

Cykl życia

Cykl życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie. . ⇒ zamawiający może wykorzystać kwestie dotyczące cyklu życia formułując kryteria …

Cykl życia Czytaj dalej »

Część (zamówienia)

Część (zamówienia) – należy przez to rozumieć część jednego projektu/inwestycji/dostawy/ możliwej do zamówienia na dwa różne sposoby, tj.:⇒ w jednym postępowaniu (jeden przetarg podzielony jest na części/pakiety/zadania) lub⇒ w odrębnych postępowaniach (każda część zamawiana jest w odrębnym postępowaniu). . .ZAMÓWIENIE UDZIELANE W JEDNYM POSTĘPOWANIU (jeden przetarg podzielony na części) Przykład stosowania przepisów ustawy (dobór trybu):zamówienie na …

Część (zamówienia) Czytaj dalej »