Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw – należy przez to rozumieć wszystkie zasoby i działania niezbędne do wykonania dostaw, usług i robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia.. Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 10 Źródło definicji: ustawa Pzp