Pozacenowe kryteria oceny ofert

Pozacenowe kryteria oceny ofert – należy przez to rozumieć m.in.:
kryteria jakościowe odnoszące się do jakości przedmiotu zamówienia;
 kryteria odpowiedzialnego rozwoju obejmujące kwestie społeczne, środowiskowe oraz innowacyjność;
 kryteria kontraktowe odnoszące się do sposobu realizacji zamówienia;
 kryteria odnoszące się do personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.


Źródło definicji: UZP