Podział zamówienia na części

Podział zamówienia na części – należy przez to rozumieć czynność, którą wykonuje zamawiający, w celu umożliwienia składania ofert przez większą liczbę wykonawców, chyba że zamówienie jest niepodzielne. Zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.


Znajdź w ustawie Pzp art. 91
Źródło definicji: od Redakcji