Podwykonawca

Podwykonawca – należy przez to rozumieć podmiot, któremu wykonawca powierza wykonanie części zamówienia.
.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 462-465
Źródło definicji: od Redakcji