Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny – należy przez to rozumieć dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.
.


podpis elektronicznyoznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis (art. 3 pkt 10 Rozporządzenie eIDAS)

Podpis elektroniczny w rozumieniu tej definicji to „zwykły” podpis elektroniczny, deklaracja tożsamości autora złożona w formie elektronicznej pod dokumentem. Może to być na przykład podpis pod emailem lub zeskanowany podpis odręczny wklejony w dokument PDF.

kwalifikowany podpis elektronicznyoznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenie eIDAS)

Kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu tej definicji to „zaawansowany” podpis elektroniczny, który musi spełniać następujące wymogi:
 jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu,
 umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
 jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego,
 jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

Link do Rozporządzenia eIDAS
Link do opracowania UZP dotyczącego podpisów elektronicznych

Źródło definicji: Rozporządzenie eIDAS