Podmiotowe środki dowodowe

Podmiotowe środki dowodowe – należy przez to rozumieć dokumenty służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, które je tymczasowo zastępuje.
.


Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz pozostałe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych zamawiający:
1. żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
2. może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 124). 

.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia poniżej progów unijnych zamawiający:
1. może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia;
2. może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1).

.

Podmiotowe środki dowodowe – składane na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

  dokumentważność dokumentuzamówienie poniżej progów unijnychzamówienie powyżej progów unijnych
1informacja z Krajowego Rejestru Karnegosporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniemzamawiający może żądać tego dokumentuzamawiający żąda tego dokumentu
2zaświadczenie ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składekwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniemzamawiający może żądać tego dokumentuzamawiający żąda tego dokumentu
3zaświadczenie US potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składekwystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniemzamawiający może żądać tego dokumentuzamawiający żąda tego dokumentu
4odpis lub informacja z KRS lub CEIDGsporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniemzamawiający może żądać tego dokumentuzamawiający żąda tego dokumentu
5oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejaktualne na dzień składania ofert – składane po otwarciu ofert (na wezwanie zamawiającego)zamawiający żąda tego dokumentuzamawiający żąda tego dokumentu
6oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia (składane, jeżeli zamawiający wymagał JEDZ)aktualne na dzień składania ofert jeżeli zamawiający nie żąda dokumentów wymienionych w pkt 1-4, to zamiast nich może żądać oświadczenia z pkt 6jeżeli zamawiający nie żąda dokumentów wymienionych w pkt
1-4, to zamiast nich żąda oświadczenia, o którym mowa w art. 127 ust. 1 pkt 2

.

Podmiotowe środki dowodowe – składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

dokumentważność dokumentuzamówienie poniżej progów unijnychzamówienie powyżej progów unijnych
1dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych – składany na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczymwystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniemzamawiający może żądać tego dokumentu *zamawiający może żądać tego dokumentu *
2zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej – składane na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejbrak wymoguzamawiający może żądać tego dokumentu *zamawiający może żądać tego dokumentu *
3sprawozdanie finansowe, oświadczenie o rocznym przychodzie, informacja banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków, dokument potwierdzający ubezpieczenie wykonawcy – składane na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowejzamawiający określa – zgodnie z Rozporządzeniemzamawiający może żądać tego dokumentu *zamawiający może żądać tego dokumentu *
4wykaz dostaw, usług, robót budowlanych, wykaz osób (oraz inne wymienione w Rozporządzeniu) – składane na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowejzamawiający określa – zgodnie z Rozporządzeniemzamawiający może żądać tego dokumentu *zamawiający może żądać tego dokumentu *
* Jeżeli zamawiający nie żąda dokumentów wymienionych w pkt 1-4 to może zamiast nich żądać oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

.

Podmiotowe środki dowodowe składane są przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – na wezwanie zamawiającego (art. 126 ust. 1 i art. 274 ust. 1).

Przedmiotowe środki dowodowe

Znajdź w ustawie Pzp art. 7
Znajdź w ustawie Pzp art. 125 ust. 1
Znajdź w ustawie Pzp art. 126 ust. 1
Znajdź w ustawie Pzp art. 127
Znajdź w ustawie Pzp art. 273 ust. 1
Znajdź w ustawie Pzp art. 274 ust. 1
Źródło definicji: ustawa Pzp