Plan postępowań

Plan postępowań – należy przez to rozumieć sporządzony według wzoru wykaz zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający publiczny w danym roku finansowym (art. 23).
.


Plan postępowań jest zamieszczany w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Obowiązkiem zamawiającego jest dopilnowanie, aby opublikowany plan postępowań był aktualny. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.

Wzór planu postępowań zgodny z rozporządzeniem Ministra

Znajdź w ustawie Pzp art. 23
Źródło definicji: od Redakcji