Pisemność

Pisemność – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 16
Źródło definicji: ustawa Pzp