Partnerstwo innowacyjne

Partnerstwo innowacyjne – należy przez to rozumieć tryb udzielenia zamówienia, z którego zamawiający może skorzystać w przypadku zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane, jeżeli nie są one dostępne na rynku. Jest to tryb mający zastosowanie zarówno w zamówieniach poniżej, jak i powyżej progów unijnych.


Znajdź w ustawie Pzp art. 189-207
Znajdź w ustawie Pzp art. 297-299
Źródło definicji: od Redakcji