Otwarcie ofert

Otwarcie ofert – należy przez to rozumieć czynność następującą niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, polegającą na odczytaniu informacji zawartych we wszystkich ofertach wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie.
.


.

  • otwarcie ofert jest czynnością, która nie może zostać powtórzona.
  • po złożeniu i otwarciu ofert nie ma możliwości dokonywania zmian ani w treści dokumentów zamówienia, ani w złożonych ofertach (z zastrzeżeniem art. 223 ust 2 i 3).
  • otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  • otwarcie ofert nie musi być czynnością jawną. To zamawiający decyduje, czy w otwarciu ofert będą mogli uczestniczyć wykonawcy.
  • otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego (z transmisją z otwarcia lub bez). Wyjątki określone są w art. 65.
  • przed otwarciem ofert zamawiający jest zobowiązany udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.


Udostępnianie ofert:
zamawiający zobowiązany jest udostępnić oferty na wniosek w terminie 3 dni od ich otwarcia (art. 74 ust. 2 pkt 1).

! Ważne: Obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:
zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert zobowiązany jest do przekazania Prezesowi Urzędu informacji o złożonych ofertach albo unieważnieniu postępowania (art. 81 ust 1 i 2). Wzór informacji oraz sposób jej sporządzania znajduje się w rozporządzeniu w sprawie informacji o złożonych ofertach.

.


Znajdź w ustawie Pzp art. 65
Znajdź w ustawie Pzp art. 81
Znajdź w ustawie Pzp art. 221
Znajdź w ustawie Pzp art. 222
Źródło definicji: od Redakcji