Otwarcie ofert

Otwarcie ofert – należy przez to rozumieć czynność następującą niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, polegającą na odczytaniu informacji zawartych we wszystkich ofertach wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie.
.


Znajdź w ustawie Pzp art. 221
Znajdź w ustawie Pzp art. 222
Źródło definicji: od Redakcji