Oświadczenie

Oświadczenie – należy przez to rozumieć deklarację wykonawcy, że podane przez niego informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
.


Źródło definicji: od Redakcji