Osobiste wykonanie przez wykonawcę kluczowych zadań

Osobiste wykonanie przez wykonawcę kluczowych zadań – należy przez to rozumieć wykonanie przez wykonawcę określonego zakresu zadań, uznanych przez zamawiającego jako szczególnie istotne dla przedmiotu zamówienia, bez udziału podwykonawców..


Znajdź w ustawie Pzp art. 60 (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie)
Znajdź w ustawie Pzp art. 121 (wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie)
Źródło definicji: od Redakcji