Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – należy przez to rozumieć sporządzony przez zamawiającego dokument, który w całości lub formie skróconej zostaje przeniesiony do dokumentów zamówienia i ogłoszenia.


.

  przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

 opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią.

  w sposób wstępny opis przedmiotu zamówienia sporządza się już na etapie planowania postępowania, np związku z przeprowadzoną analizą potrzeb i wymagań zamawiającego (dla zamówień unijnych).

  opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentach zamówienia powinien być sporządzony według szczegółowych zasad określonych w art. 99-103.

 szczegółowe zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia, w tym na roboty budowlane, określone są w art. 101 – 103.

  decydująca dla oceny poprawności sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia powinna być perspektywa wykonawcy. Tak jak w przypadku innych postanowień dokumentacji zamówienia, wątpliwości dotyczące ich treści rozstrzygane są na niekorzyść ich autora:

Sąd Najwyższy w wyroku z 4.07.2019 r., IV CSK 363/18, zauważył: „Jeżeli powstają wątpliwości co do jednoznaczności postanowień SIWZ (a szerzej: dokumentacji zamawiającego, w oparciu o którą wykonawcy składają oferty), muszą być one rozstrzygane na korzyść wykonawcy. Przeciwny wniosek byłby sprzeczny z art. 29 ust. 1 p.z.p [dzisiaj – art. 99 pzp]. W konsekwencji, jeżeli dokumentacja sporządzona przez zamawiającego zawiera nieścisłości, nie jest jednoznaczna, nie można negatywnymi skutkami obciążać oferentów (a więc potencjalnych wykonawców), ale zamawiającego – jako autora tej dokumentacji”.

! Zajrzyj do słownika: rozwiązania równoważne w opisie przedmiotu zamówienia

Znajdź w ustawie Pzp art. 99-103
Źródło definicji: od Redakcji