Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia – należy przez to rozumieć sporządzony przez zamawiającego dokument, który w całości lub formie skróconej zostaje przeniesiony do dokumentów zamówienia i ogłoszenia. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.


Znajdź w ustawie Pzp art. 99-103
Źródło definicji: od Redakcji