Opis potrzeb i wymagań

Opis potrzeb i wymagańnależy przez to rozumieć dokument utworzony przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, którego zakres zostanie ostatecznie uszczegółowiony w SWZ.


..

zamawiający może sporządzić opis potrzeb i wymagań na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w jednym z następujących trybów:

  • tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3); konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 282,
  • tryb negocjacji z ogłoszeniem; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 156,
  • dialog konkurencyjny; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 174,
  • partnerstwo innowacyjne; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 192.

.

opis potrzeb i wymagań sporządzany jest w celu określenia:

  • charakteru zamówienia
  • zakresu zamówienia
  • wymagań formalnych
  • wymagań proceduralnych w danym postępowaniu.

.

Znajdź w ustawie Pzp art. 156 - negocjacje z ogłoszeniem
Znajdź w ustawie Pzp art. 174
- dialog konkurencyjny
Znajdź w ustawie Pzp art. 192
- partnerstwo innowacyjne
Znajdź w ustawie Pzp art. 275 - tryb podstawowy z negocjacjami
Znajdź w ustawie Pzp art. 282
- opis potrzeb i wymagań dla trybu podstawowego z negocjacjami
Źródło definicji: UZP