Opis potrzeb i wymagań

Opis potrzeb i wymagańnależy przez to rozumieć dokument utworzony przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w jednym z następujących trybów:
 tryb podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3); konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 282,
 tryb negocjacji z ogłoszeniem; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 156,
 dialog konkurencyjny; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 174,
 partnerstwo innowacyjne; konieczne elementy opisu potrzeb i wymagań znajdują się w art. 192.


Opis potrzeb i wymagań sporządzany jest w celu określenia charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych w danym postępowaniu. Zakres zamówienia określony w opisie zostanie ostatecznie uszczegółowiony w SWZ.

Znajdź w ustawie Pzp art. 156 - negocjacje z ogłoszeniem
Znajdź w ustawie Pzp art. 174
- dialog konkurencyjny
Znajdź w ustawie Pzp art. 192
- partnerstwo innowacyjne
Znajdź w ustawie Pzp art. 275 - tryb podstawowy z negocjacjami
Znajdź w ustawie Pzp art. 282
- opis potrzeb i wymagań dla trybu podstawowego z negocjacjami
Źródło definicji: UZP