Opcja

Opcjanależy przez to rozumieć uprawnienie zamawiającego, z którego może skorzystać, w celu zrealizowania w ramach zamówienia dodatkowego zakresu, wykraczającego poza określony minimalny poziom zamówienia, wskazując dodatkowy zakres i okoliczności skorzystania z opcji.


.

zamawiający przewiduje prawo opcji już w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • określają rodzaj i maksymalną wartość opcji:

Zamawiający powinien precyzyjnie określić, co ma być przedmiotem opcji, tj. zakres rzeczowy opcji. Może to być zwiększenie zakresu zamówienia podstawowego (np. dostawa większej ilości takich samych produktów) lub wykonanie innych świadczeń, nie objętych zamówieniem podstawowym, ale powiązanych z zamówieniem podstawowym, np. leasing z opcją wykupu czy świadczenie usług serwisowych dostarczonego sprzętu – z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej. Konieczne jest określenie wszystkich istotnych warunków realizacji takiego zamówienia, tak jak jest to określone dla zamówienia podstawowego (w szczególności termin realizacji, warunki płatności, sposób odbioru, postanowienia gwarancyjne jeśli dotyczą). W przypadku gdy przedmiotem opcji jest realizacja dostaw, usług czy robót budowlanych identycznych do tych objętych zamówieniem podstawowym, dopuszczalne będzie zawarcie w dokumentacji postępowania ogólnego postanowienia, że dla dostaw, usług czy robót budowlanych objętych prawem opcji obowiązują identyczne warunki realizacji zamówienia, jak dla zamówienia podstawowego. Zamieszczając takie postanowienie zamawiający powinien jednak przeanalizować, czy rzeczywiście nie będzie żadnych odrębności względem podstawowego zakresu zamówienia.

Konieczne jest także określenie maksymalnej wartości opcji – zamawiający może wskazać, że prawo opcji obejmuje np. dostawę do 20 pojazdów, co oznacza, że zamawiający ma prawo skorzystać z opcji także w mniejszym zakresie lub ewentualnie sukcesywnie aż do wyczerpania maksymalnego zakresu. W każdym jednak przypadku musi zostać określony maksymalny zakres zobowiązania wykonawcy. W celu określenia maksymalnej wartości opcji (co ma również wpływ na szacowanie wartości zamówienia) należy wskazać sposób obliczenia ceny za świadczenie objęte opcją, np. z uwzględnieniem waloryzacji. Opcja powinna także zostać wyceniona przez wykonawcę już w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, niekoniecznie przez podanie wartości nominalnej, ale przynajmniej przez wskazanie sposobu obliczenia jej wartości w przyszłości (np. jako procent wartości za świadczenie podstawowe).

  • określają okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, które może on zrealizować poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. Co do zasady nie jest wymagana zmiana umowy w celu realizacji opcji, chyba, że co innego wynika z dokumentów zamówienia – należy jednak zaznaczyć, że wskazanie w dokumentach zamówienia, że realizacja opcji wymaga zawarcia aneksu do umowy, jest rozwiązaniem nieprawidłowym i może utrudnić zamawiającemu skorzystanie ze swojego uprawnienia. Ponadto, skoro prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, to wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec zamawiającego o skorzystanie z opcji.

  • nie modyfikują ogólnego charakteru umowy:

Ogólny charakter umowy (umowy ramowej) to zestaw cech indywidualizujących jej przedmiot na rynku zamówień publicznych. Charakter zamówienia związany jest z opisem zamówienia zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu. Powiązanie omawianego pojęcia z treścią ogłoszenia wydaje się o tyle zasadne, że informacje zawarte w ogłoszeniu stanowią pierwsze źródło wiedzy o zamówieniu dla potencjalnych wykonawców i to one determinują ich decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu.

Znajdź w ustawie Pzp art. 441
Źródło definicji: od Redakcji