Ogłoszenie

Ogłoszenie – należy przez to rozumieć upublicznienie informacji dotyczącej zamówienia w:
 Biuletynie Zamówień Publicznych – BZP (jeżeli jego wartość jest mniejsza niż progi unijne) lub
 Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – DUUE (jeżeli jego wartość jest równa lub większa niż progi unijne).


Informacje o ogłoszeniach zamieszczanych w BZP znajdziesz w słowniku pod hasłem: Biuletyn Zamówień Publicznych.
Wzory ogłoszeń zamieszczanych w BZP (zakładka Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Informacje o ogłoszeniach zamieszczanych w DUUE znajdziesz w słowniku pod hasłem: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
Wzory ogłoszeń zamieszczanych w DUUE (zakładka Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Źródło definicji: od Redakcji