Oferty wariantowe

Oferty wariantowe – należy przez to rozumieć odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. Oferta wariantowa musi być związana z przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą podstawową albo zamiast oferty podstawowej.


Jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej, określa w dokumentach zamówienia:
 minimalne wymagania dla oferty wariantowej oraz wymagania dotyczące ich składania, w szczególności informację o możliwości złożenia oferty wariantowej wraz z ofertą podstawową albo zamiast oferty podstawowej,
 kryteria oceny ofert, w sposób zapewniający możliwość ich zastosowania zarówno w odniesieniu do oferty podstawowej, jak i oferty wariantowej.

Znajdź w ustawie Pzp art. 92
Źródło definicji: od Redakcji