Oferta częściowa

Oferta częściowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia (art. 7).
.


Jeżeli zamówienie jest podzielne na części (…) zamawiający może udzielić zamówienia w częściach (w osobnych postępowaniach) lub jednego zamówienia (w jednym postępowaniu) (art. 24).

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:
 usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia (art. 27). Poniżej przykład postępowania przetargowego na wyłonienie w jednym postępowaniu wykonawców:
 robót budowlanych,
 dostawcy wyposażenia,
 nadzoru inwestorskiego.

Przykład:
zamówienie na wybudowanie obiektu budowlanego wraz z dostawą wyposażenia oraz pełnieniem wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
Dla podanego przykładu zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy dla wszystkich części zamówienia

Kod CPV – głównyczęść Ibudowa (70%)
wartość powyżej progu stosowania ustawy
Kod CPV – dodatkowyczęść IIdostawa wyposażenia (27%)
wartość powyżej progu stosowania ustawy
Kod CPV – dodatkowyczęść IIInadzór inwestorski (3%)
wartość poniżej progu stosowania ustawy

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie:
usługi i dostawy lub usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi
główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości danych usług lub dostaw jest wyższa (art. 27).

Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia w częściach:
z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
wartością zamówienia jest łączna wartość części zamówienia (art. 30).

Znajdź w ustawie Pzp art. 7 pkt 15 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 24 - udzielenie zamówienia w częściach
Znajdź w ustawie Pzp art. 27 - określenie głównego przedmiotu zamówienia
Znajdź w ustawie Pzp art. 30 - wartość zamówienia udzielonego w częściach
Źródło definicji: ustawa Pzp