Odwrócona kolejność oceny

Odwrócona kolejność oceny ofert (procedura odwrócona) – należy przez to rozumieć możliwość dokonania przez zamawiającego najpierw badania oraz oceny złożonych ofert i wybór najkorzystniejszej z nich (etap I), a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (etap II). 


 W przypadku zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych zamawiający może zastosować procedurę odwróconą, jeżeli przewidzi ją w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 139)
 W przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych zamawiający nie stosuje procedury odwróconej (art. 266).


Postępowanie zamawiającego w przypadku zastosowania procedury odwróconej  z podziałem na dwa etapy:

ETAP I
1. Zamawiający przewiduje procedurę odwróconą w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu (art. 139).
2. Wykonawcy składają oferty bez oświadczenia JEDZ – jeżeli zamawiający przewidzi w SWZ możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (art. 125 ust. 1).
3. Zamawiający dokonuje oceny ofert i wybiera najkorzystniejszą – do dalszej oceny (tj. do jej uzupełnienia).

ETAP II
1. Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę do jej uzupełnienia(zamawiający nie wzywa pozostałych wykonawców do uzupełnienia oferty).
2. Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę, uzupełnił ją o wszystkie wymagane dokumenty.
3. Jeżeli wybrany wykonawca nie uzupełni oferty, zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

*Ad 1 Etap II. Zamawiający wzywa wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia następujących dokumentów:
 JEDZ (jeżeli to przewidział – patrz pkt. 2),
 dowodów na to, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
 podmiotowe środki dowodowe.

progi unijne

Znajdź w ustawie Pzp art. 139 - definicja
Znajdź w ustawie Pzp art. 266 - wyłączenie procedury odwróconej z zamówień krajowych
Źródło definicji: ustawa Pzp